Skip to the content

Erioed wedi meddwl am weithio ym myd teledu?

rad Cymru Wales

Mae rad Cymru Wales yn gyfle gwych i unrhyw un hoffai weithio ym myd teledu ond sydd heb allu dod o hyd i ffordd i mewn i’r diwydiant neu sydd wedi wynebu rhwystr rhag cael mynediad iddo.

Boed y rhwystr hwnnw wedi codi oherwydd hil, anabledd neu gefndir economaidd – cafodd rad ei greu er mwyn chwalu’r rhwystrau hynny.

Mae hi’n hen bryd anghofio’r hen drefn 'pwy ti’n ei nabod' – rydyn ni eisiau dy adnabod di!

Yn fwy na hynny, mae ein cwmnïau cynhyrchu cynnal yn ymroddedig i dy gefnogi di trwy gydol y rhaglen. Bydd gennyt ti hefyd dîm TRC wrth law i dy gefnogi di trwy gydol y profiad – fe fyddwn ni yno i dy lywio di trwy’r cyfan.

Felly beth yw rad?

Hyfforddeiaeth wyth mis â thâl o fewn cwmni cynhyrchu teledu annibynnol Cymreig yw rad sydd yn cynnwys hyfforddiant llawn trwy gydol y lleoliad.

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at y rheiny sy’n cael eu tangynrychioli yn y diwydiant teledu: y rheiny naill ai ag anabledd, o gymunedau du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig neu sydd o gefndiroedd difreintiedig.

Mae wyth lleoliad ar gael mewn tair rôl: Ymchwilydd, Cynorthwyydd Golygu a Chynorthwyydd Cynhyrchu. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am bob rôl, gweler ein taflen wybodaeth ‘Rolau a Sgiliau Allweddol rad’ neu fel arall edrycha ar y proffil swydd perthnasol ar wefan ScreenSkills.

Nid oes rhaid gwneud cais ar gyfer rôl benodol ond dyma ein canllaw cyflym i bob un er mwyn i ti allu teilwra dy gais:

Oes gen ti brofiad gweinyddol gwych ac wrth dy fodd yn siarad â phobl? Gallet fod yn berffaith i ddatblygu dy sgiliau fel ymchwilydd.

Wyt ti’n gyfarwydd â swît olygu neu hyd yn oed yn wych am ddefnyddio iMovie Maker? Gallai hyfforddiant fel Cynorthwyydd Golygu fod at dy ddant di.

Wyt ti’n serennu wrth ddefnyddio taenlenni neu jyst wrth dy fodd yn trefnu ac â llygad am fanylyn? Fe fydden ni wrth ein bodd yn dy helpu i ddatblygu'r sgiliau hynny ar gyfer rôl Cynorthwyydd Cynhyrchu.

Bydd yr hyfforddeiaeth yn cael ei gynnal o fewn canllawiau COVID-19 y llywodraeth, gan fod TRC a’r cwmnïau cynhyrchu teledu cynnal wedi ymrwymo i gyflwyno’r rhaglen a chefnogi’r hyfforddeion. Noder efallai y bydd angen rhywfaint o weithio gartref.

Mae ceisiadau ar gyfer rad 2022 bellach ar agor a'r dyddiad cau yw 4 Ebrill 2022.

Os wyt ti angen cymorth er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ry’n ni’n fwy na hapus i helpu, e-bostia michelle.lord@trcmedia.org

Cofia ddarllen ein Canllawiau Ymgeisio a’n taflen wybodaeth ‘Rolau a Sgiliau Allweddol’ cyn cyflwyno dy gais.

Awydd sgwrs?

E-bostia michelle.lord@trcmedia.org gydag unrhyw gwestiynau sydd gen ti ac fe fyddwn ni’n cysylltu â ti cyn gynted ag y gallwn ni. Hefyd os oes angen cymorth arnat ti i gwblhau'r broses ymgeisio, ry’n ni’n barod iawn i helpu, felly cysyllta â ni.

 

 


Cwestiynau Cyffredin

Rhaglen hyfforddi lle bydd ymgeiswyr yn cael eu talu i weithio'n llawn amser yn ystod lleoliad gyda chwmni cynhyrchu teledu Cymraeg yw rad Cymru Wales. Bydd TRC hefyd wrth law drwy gydol y lleoliad i roi cymorth a hyfforddiant penodol er mwyn helpu i hybu gyrfa pob hyfforddai. 

Mae’r rhaglen wedi ei hanelu at y rheiny sy’n cael eu tangynrychioli yn y diwydiant teledu: y rheiny sydd naill ai ag anabledd, o gymunedau du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig neu o gefndiroedd difreintiedig. Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18, ond nid oes terfyn oedran uwch, sy'n golygu ei fod ar agor i'r rhai sy'n ystyried newid gyrfa neu ddychwelyd i'r gwaith.

Os wyt yn nodi dy fod o gefndir difreintiedig, meddylia am hyn wrth i ti ffurfio dy ateb: Mae'r BFI yn ystyried bod rhywun sydd wedi profi llai o gyfleoedd oherwydd lefel eu hincwm a/neu eu haddysg yn ddifreintiedig. Dylet esbonio pam yr ywyt ti o’r farn dy fod yn dod o gefndir economaidd-gymdeithasol difreintiedig (e.e., cartref rhiant sengl, gofal, addysg, statws ffoadur/lloches, tlodi, derbyn budd-daliadau/credydau treth, gofalwr). 

Mae mwyafrif y cwmnïau cynhyrchu sy'n cymryd rhan yn rad Cymru Wales wedi'u lleoli yng Nghaerdydd. Ar gyfer 2022, nod TRC yw cynnal sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb yn ogystal â chael cydrannau ar-lein. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd. Mae TRC a’r cwmnïau cynhyrchu cynnal wedi ymrwymo i gefnogi’r rhaglen gan ddilyn canllawiau COVID y llywodraeth.

Mae’r broses gwneud ceisiadau ar gyfer rad Cymru Wales ar agor a galli wneud cais   yma

Bydd y rôl yn gytundeb cyfnod penodol am wyth mis rhwng Mai 2022 a Rhagfyr 2022.

Mae’r cyflog yn seiliedig ar y Cyflog Byw Gwirioneddol sef £9.90 yr awr (ym mis Chwefror 2022).

Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael cytundeb gan eu cyflogwr a fydd yn amlinellu telerau ac amodau cyflogaeth.

Mae'r rôl yn cynnwys sesiynau hyfforddi misol sy'n gymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein. Bydd mynychu’r sesiynau hyn yn cael ei gynnwys yn dy gytundeb di (ni fydd angen i ti gymryd gwyliau di-dâl neu wyliau er mwyn eu mynychu nhw). Pwrpas yr hyfforddiant hwn yw helpu i gryfhau ac ehangu dy wybodaeth a'th sgiliau ym maes cynhyrchu teledu. Mae'r holl hyfforddiant wedi'i gynllunio'n benodol i dy helpu i ddod yn fwy hyderus a gwybodus mewn rolau allweddol dros y cyfnod hyfforddi.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli yn y diwydiant teledu: y rheiny naill ai ag anabledd, o gymunedau du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig neu o gefndiroedd difreintiedig gan fod rad wedi’i greu’n benodol i wneud diwydiant teledu Cymru yn fwy amrywiol. Os wyt ti’n nodi dy fod yn perthyn i un o'r cymunedau yma, yna rwyt ti’n gymwys i wneud cais am y rhaglen.

Anabledd yw os oes gen ti nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith negyddol ‘sylweddol’ a ‘hirdymor’ ar dy allu i wneud gweithgareddau dyddiol arferol, mae’r diffiniad yma wedi’i gymryd o Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:   https://www.gov.uk/definition-of-disability-under-equality-act-2010

Gall ‘difreintiedig’ gynnwys y rhai sy'n wynebu risg uwch o dlodi, allgáu cymdeithasol, gwahaniaethu a thrais na'r boblogaeth gyffredinol. Mae'r BFI yn ystyried bod rhywun sydd wedi profi llai o gyfleoedd oherwydd lefel eu hincwm a/neu addysg yn ddifreintiedig. (h.y. cartref rhiant sengl, gofal, addysg, statws ffoadur/lloches, tlodi, incwm isel, derbyn budd-daliadau/credydau treth, gofalwr). Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys y categorïau canlynol yn eu dealltwriaeth o unigolion sydd wedi profi anfantais: pobl anabl, rhieni unigol, lleiafrifoedd ethnig, pobl dros 50 oed, y rhai â’r cymwysterau isaf a’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:    https://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1083.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnat i fod yn gymwys ar gyfer rad Cymru Wales, mae gennym ddiddordeb yn dy botensial a dy angerdd di.

Na, ry’n ni’n chwilio’n benodol am bobl sydd heb weithio yn y diwydiant teledu. Y cyfan sydd ei angen yw i ti fod yn angerddol am deledu. Rydyn ni’n chwilio am bobl sydd â brwdfrydedd a diddordeb amlwg mewn gweithio ym myd teledu. Ond os wyt ti eisoes wedi cael mwy na chwe mis o waith cyflogedig parhaus yn y diwydiant teledu, efallai y bydd gennyt ormod o gymwysterau ar gyfer y cynllun. Bod yn gam cyntaf i'r diwydiant teledu yw bwriad rad ac mae wedi'i gynllunio i helpu i roi hwb i dy yrfa ym myd teledu. Os nad wyt ti’n siŵr a wyt ti’n gymwys ai peidio, cysyllta â ni drwy e-bost ar michelle.lord@trcmedia.org ac fe fyddwn ni’n hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda ti. 

Bwriad rad yw rhoi hwb i dy yrfa ym myd teledu felly os wyt ti eisoes wedi cael profiad sylweddol (mwy na chwe mis, wedi'i dalu'n llawn) yna efallai na fydd rad yn addas i ti. Os nad wyt ti’n siŵr a wyt ti’n gymwys, cysyllta â ni trwy e-bost ar michelle.lord@trcmedia.org ac fe fyddwn ni’n fwy na hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda ti. 

Galli, mae’n bosibl dy fod yn ailymuno â’r gweithlu ar ôl amser i ffwrdd, neu efallai dy fod wedi cael cyfnod o ddiweithdra, neu’n methu â chael cychwyn ar y pwnc y gwnest ei astudio ar ôl ysgol, coleg neu brifysgol. Os wyt ti’n byw yn y DU yn barhaol a bod gen ti’r hawl i weithio yma, galli wneud cais. 

Alli di ddim bod mewn addysg amser llawn pan fydd y rôl yn dechrau.

Na. Rhaid i ti fod ar gael i barhau i weithio'n llawn amser yn ystod cyfnod yr hyfforddeiaeth tan fis Rhagfyr 2022. Os bydd dy gais yn llwyddiannus a'n bod yn darganfod wedyn dy fod yn bwriadu bod mewn addysg amser llawn, fe fyddwn ni’n dirymu dy gynnig.

Na fydd. Mae'r rhaglen rad yn ymwneud â dod o hyd i bobl dalentog sydd eisiau gweithio y tu ôl i'r llenni, gan helpu i ddatblygu rhaglenni teledu. Nid yw'n ymwneud â lansio gyrfa gyflwyno neu actio. Paid â gwneud cais os mai dyma dy brif nod di.

Os oes gen ti ddiddordeb mewn gwneud ymchwil ar gyfer cwmnïau cynhyrchu a dy fod ti’n hapus i weithio ar brosiectau pobl eraill gyntaf, yna galli wneud cais. Os byddai'n well gen ti weithio ar dy sgriptiau dy hun, yna dyw rad ddim yn iawn i ti.

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18, ond nid oes terfyn oedran uchaf, sy'n golygu ei fod ar agor i'r rhai sy'n ystyried newid gyrfa neu ddychwelyd i'r gwaith. Galli wneud cais i rad os wyt ti’n 17 ond RHAID dy fod wedi cael dy 18fed pen-blwydd erbyn dechrau'r rhaglen.

Galli, fe alli di wneud cais cyn belled â dy fod yn byw yn y DU yn barhaol a bod gen ti’r hawl i weithio yma.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n byw yng Nghymru ond fe all unrhyw un sy'n byw yn y DU (y tu allan i Lundain) wneud cais a bydd yn rhaid i ti brofi dy fod yn gallu symud i Gymru erbyn dechrau'r rhaglen er mwyn cymryd rhan yn rad. Nid oes unrhyw daliad costau adleoli felly gwna gais dim ond os wyt ti’n hapus efo hynny ac yn gallu symud i Gymru cyn i'r rôl ddechrau.

Nid yw'n ofynnol siarad Cymraeg, ond fe hoffem ni annog ymgeiswyr sy'n gallu cyfathrebu yn y Gymraeg ac sy'n dangos parodrwydd i ddysgu Cymraeg i ymgeisio.

Gall cwmnïau o bob rhan o Gymru wneud cais i’ch croesawu fel rhan o rad. Byddwn yn cyhoeddi'r cwmnïau sy'n cymryd rhan a'u lleoliadau yn fuan. Ar hyn o bryd bydd mwyafrif y rolau wedi'u lleoli yng Nghaerdydd.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnat er mwyn cwblhau dy ffurflen gais, byddwn yn cynnig cyfarfodydd un-i-un lle bydd aelod o’n tîm yn dy helpu i ddeall a llywio’r broses ymgeisio. 

Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer ac yn cael eu gwahodd i gyfweliad ar-lein gyda’r cwmni cynhyrchu teledu sy’n cynnig y lleoliad.

Os oes gen ti unrhyw ofynion arbennig am gyfweliad, rho wybod i ni ac fe fyddwn yn gwneud trefniadau addas ar dy gyfer.

Os oes gen ti unrhyw gwestiynau, cysyllta â TRC.

Mae ceisiadau bellach wedi cau

Canllawiau Gwneud Cais

Defnyddiwch y canllawiau hyn i'ch helpu i gwblhau eich ffurflen gais.